Skogsåkarna i Mellansverige AB

Företagsfakta

Organisationsnr:  556458-0446
Adress:Idrottsvägen 14, 811 32 Sandviken
Telefon:026 – 27 93 00
Öppettider:7.30-16.00

Styrelsen har sitt säte i Sandviken.

Organisation

Skogsåkarna bedriver verksamhet i två stycken affärsområden med tillhörande ekonomi och administration.

Affärsidé

Genom smarta transporter ska vi leverera tjänster med precision och kvalitet till en kostnadsnivå som bidrar till god lönsamhet hos kunder och leverantörer.

Mission

Genom vårt kunnande, vår vilja och förmåga skapar vi mervärden till våra kunder.

Vision

Skogsåkarna ska skapa mervärden i skogsindustrins försörjningskedja så att den totala logistikkostnaden kan sänkas och vi blir skogsindustrins mest lönsamma transportföretag. Därutöver ska vi vara ett föredöme inom miljö, kvalitet och trafiksäkerhet.

Kvalitetspolicy

Skogsåkarna i Mellansverige AB:s målsättning är att hos våra kunder skapa förtroende för vårt kunnande, vår vilja och förmåga att i hela vår verksamhet tillhandahålla en kvalitét som minst motsvarar intressenters krav och förväntningar och som därmed gör det naturligt att välja oss som samarbetspartner. Vi skall vara lyhörda för förändringar i intressenternas krav och förväntningar och arbetar ständigt med förbättringar i verksamheten.

För att uppnå detta mål skall vi:

  • Genom utbildning och information, ha kunniga och motiverade såväl delägare och medarbetare, väl förtrogna med vår kvalitétspolicy och lyhörda för kundernas önskemål.
  • Aktivt och kontinuerligt arbeta med kvalitetsförbättringar i alla led. Det är samtliga medarbetares och transportörers gemensamma uppgift att förverkliga denna policy, i syfte att bevara och förstärka vår ställning som ett konkurrenskraftigt och framgångsrikt transportföretag.

 

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljön inom vår verksamhet skall vara sådan att de som arbetar inom Skogsåkarnas verksamhet inte skall drabbas av ohälsa eller skadas på grund av arbetet. Arbetsmiljöarbetet skall genomsyra de beslut som fatta och de aktiviteter som genomförs.

Vi accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier på vår arbetsplats. Vår arbetsmiljö skall präglas av öppenhet och alla skall behandlas jämlikt och med respekt.

Vi skall minst uppfylla den arbetslagstiftning som vi omfattas av och sträva efter att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö både organisatoriskt, fysisk och psykosocialt.

Detta innebär att vi inom Skogsåkarna:

  • Vi uppmärksammar och åtgärdar risker i det dagliga arbetet.
  • Vi följer upp de arbetsmiljöregler som berör vår verksamhet.
  • Vi tillser att vi har rätt kompetens i organisationen.
  • Vi utreder ohälsa, olycksfall och tillbud i vår verksamhet.
  • Vi erbjuder tillgång till företagshälsovård.
  • Vi följer upp vårt arbetsmiljöarbete minst en gång per år.

 

Denna policy gäller för alla som är verksamma inom Skogsåkarna I Mellansverige.

 
 Historik

Skogsåkarna AB bildades 1993 genom en sammanslagning av Dala Skogstransport AB (med verksamhet i Dalarna) och Åkeriskog ek. för. (med verksamhet i Gästrikland, Södra Hälsingland och norra Uppland).

Det främsta motivet för sammanslagningen var att samla de båda företagens transportresurser för att bättre än tidigare utnyttja möjligheterna till samordnade rutt- och returtransporter. Förutsättningarna var goda med stora virkesförbrukare och därmed stora virkesströmmar både i till/från inlandet och vid till/från kusten.

Är du Kund eller chaufför?

Skriv i ditt användarnamn och lösenord för att logga in i vår portal.